دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی

دانشگاه‌هاشهریه‌ها زبان ها
University of Veterinary Medicine in Košice , Slovakiaشهریه: سالانه 7,600زبان: انگلیسی
University of Veterinary Medicine in Cluj, Romania4,500 شهریه: سالانه زبان : انگلیسی و فرانسه
University of Veterinary Medicine in Sofia, Bulgaria4,500 شهریه: سالانه زبان: انگلیسی
University of Veterinary Medicine in Stara Zagora, Bulgaria3,500 شهریه: سالانه زبان: انگلیسی
Medical University of Vienna in Vienna, Austriaآزادزبان: آلمانی

دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی

دانشگاه دام‌پزشکی وین اتریش

دانشگاه دام‌پزشکی وین / اتریش

}The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.sms spy, spy stealth, spy mobile