دانشگاه‌های داروسازی – مقایسۀ شهریه‌ها

UniversitiesTution FeesLanguages
Comenius University of Pharmacy in Bratislava, Slovakia7,600 euro per yearIn English
Brno University of Pharmacy in Brno, The Czech Republic6,700 euro per yearIn English & French
University of Pharmacy in Sofia, Bulgaria6,000 euro per yearIn English
University of Pharmacyin Novi Sad, Serbia4,000 euro per yearIn English
Gr. T. Popa University of Pharmacy in Iasi, Romania5,000 euro per yearIn English & French
Luliu Hațieganu University of Pharmacy in Cluj, Romania5,000 euro per yearIn English & French
University of Pharmacy in Vienna, AustriaFreeGerman Only
دانشگاه‌های داروسازی – مقایسۀ شهریه‌ها

دانشگاه‌های داروسازی – مقایسۀ شهریه‌ها

دانشگاه دام‌پزشکی وین اتریش

دانشگاه دام‌پزشکی وین / اتریش