دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی

دانشگاه‌هاشهریه‌ها زبان ها
University of Veterinary Medicine in Košice , Slovakiaشهریه: سالانه 8,000زبان: انگلیسی
University of Veterinary Medicine in Cluj, Romania7,500 شهریه: سالانه زبان : انگلیسی و فرانسه
University of Veterinary Medicine in Sofia, Bulgaria4,500 شهریه: سالانه زبان: انگلیسی
University of Veterinary Medicine in Stara Zagora, Bulgaria5,100 شهریه: سالانه زبان: انگلیسی
Medical University of Vienna in Vienna, Austriaآزادزبان: آلمانی

دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی

دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی
پزشکی در اتریش
دانشگاه پزشکی وین / اتریش

دانشگاه دام‌پزشکی وین اتریش

دانشگاه دام‌پزشکی وین / اتریش

دانشگاه‌های دام‌پزشکی ـ مقایسه‌ی شهریه‌ها دام‌پزشکی